24 septembra 2020

Partneri UNWTO

Covid-19 pandémia dala jasne najavo, že on-line nástroje fungujú ako záchranné lano na vyhľadávanie informácií a umožňujú zostať v kontakte. Digitálne zručnosti sú v súčasnosti kritickejšie ako kedykoľvek predtým a budú zásadné pri pomoci krajinám zotaviť sa rýchlejšie a udržateľnejšie po pandémii.

:: Slovensko > Cestovanie > Partneri UNWTO

partnerstvo Google UNWTO

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) - Svetová organizácia cestovného ruchu OSN - robí kroky k vytvoreniu a upevneniu strategic. partnerstiev v oblasti súkromného sektora.

Prvý akceleračný program sa bude konať 23. septembra 2020 virtuálne a hostiteľmi budú Juhoafrická republika, Nigéria a Keňa.

Preto sa Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) a Google spojili v rámci online programu akcelerátora určeného pre ministrov cestovného ruchu členských štátov, ich tímy, najlepšie cestovné združenia, rady pre cestovný ruch a organizácie cieľového marketingu, aby podporili inovácie a digitálnu transformáciu pre plánovanie lepšieho cestovného ruchu.

Počas tohto zasadnutia získajú účastníci z prvej ruky (od UNWTO a Googlu) prístup k poznatkom v oblasti cestovného ruch, ako aj k vývoju nových stratégií prostredníctvom digitálnych znalostí a poznatkov o údajoch pre udržateľnejšie zotavenie.

Pretože svet je na ceste k oživeniu, nastal čas rozvíjať nové zručnosti, aby sa pripravili na nové normály cestovného ruchu. Sme presvedčení, že môžeme spolupracovať na urýchlení sily cestovného ruchu, adaptácii a prosperite v novom prostredí a na podporu udržateľného rastu pre milióny ľudí na celom svete, pripojte sa k nám!

Spolupráca UNWTO a Expedia

Spolupráca UNWTO a Expedia

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) bude spolupracovať so skupinou Expedia na posilnení väzieb medzi verejným a súkromným sektorom a na oživení cestovného ruchu po dopadoch pandémie COVID-19. Obidve strany podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sa bude usilovať o spoluprácu na rôznych témach, ktorých spoločným cieľom je oživenie a zvýšenie odolnosti a udržateľnosti tohto odvetvia.

Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili sa stretol s predstaviteľmi skupiny Expedia v Bruseli, v nadväznosti na úspešné rozhovory s lídrami európskych inštitúcií. Toto posilnené partnerstvo zdôrazňuje záväzok UNWTO posilňovať vzťahy so súkromným sektorom a umožní užšiu spoluprácu Špecializovanej agentúry OSN (UN) so skupinou Expedia. Spoločné akcie sa zamerajú na informácie o trhu a inovácie. UNWTO a Expedia budú tiež spolupracovať na podpore podnikania a odborného vzdelávania a v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Od samého začiatku tejto krízy je UNWTO silným zástancom úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Generálny tajomník Zurab Pololikashvili uviedol: „Od samého začiatku tejto krízy je UNWTO silným zástancom úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Toto rozšírené partnerstvo pomôže zlepšiť naše znalosti o globálnych trendoch cestovného ruchu, čo nám umožní reagovať na nové výzvy a usmerňovať obnovu cestovného ruchu. Pomôže nám tiež umiestniť inovácie a udržateľnosť do centra tohto oživenia, čím sa zabezpečí, že cestovný ruch bude silnejší ako predtým.“

V rámci partnerstva medzi UNWTO a spoločnosťou Expedia Group sa obe strany budú deliť o údaje o trendoch a vývoji v oblasti cestovného ruchu, a to v globálnom aj lokálnom meradle. To pomôže pri rozhodovaní pri tvorbe politík založených na údajoch zameraných na trvalo udržateľné zotavenie a budúci rozvoj cestovného ruchu.

Poslanie UNWTO

UNWTO sa stará o podporu zodpovedného, udržateľného a všeobecne dostupného cestovného ruchu. UNWTO presadzuje hodnotu cestovného ruchu ako hnacej sily ekonomického rastu, inkluzívneho rozvoja a environmentálnej udržateľnosti a ponúka vedenie a podporu pri presadzovaní vedomostí a politík cestovného ruchu na celom svete.

Uznávajúc úlohu UNWTO pri podpore potenciálu cestovného ruchu v boji proti chudobe a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj (IY2017) a od júla 2017 je UNWTO na zozname organizácií rozvojovej pomoci OECD.

Cestovný ruch je zahrnutý v SDG 14: „Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje pre trvalo udržateľný rozvoj“ (okrem cieľa udržateľného rozvoja 8: „Podporovať udržateľný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plná a produktívna zamestnanosť a dôstojná práca pre všetkých a SDG 12: „Trvalo udržateľná spotreba a výroba“). vykonáva UNWTO a jej členské štáty (na bilaterálnej alebo regionálnej úrovni) a tiež s podporou niektorých observatórií udržateľného cestovného ruchu UNWTO v rôznych pobrežných krajinách.

Príkladom takéhoto úspešného projektu môže byť projekt Oceány (link nižšie).

UNWTO venuje osobitnú pozornosť aj situácii malých ostrovných rozvojových štátov (SIDS - Small Island Developing States) a ich výzvam súvisiacim s rozvojom trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Vzhľadom na význam, ktorý UNWTO pripisuje námornému, pobrežnému a vnútrozemskému vodnému cestovnému ruchu, na základe návrhu Výboru pre cestovný ruch a konkurencieschopnosť prijalo 22. valné zhromaždenie v Číne v septembri 2017 definíciu „námorného, pobrežného a vnútrozemského vodného cestovného ruchu“.

Zdroj:

 • UNWTO and Google - sú partnermi v oblasti programu online akcelerátora
 • UNWTO and Expedia Group - sú partnermi v oblasti zdieľania dát a poznatkov, ktoré budú sprevádzať obnovu cestovného ruchu.
 • UNWTO - sloven. Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (organizácie spojených národov / angl. UN - United Nations)
 • OSN - organizácie spojených národov
 • #IY2017 - International Year of Sustainable Tourism for Development 2017 / Medzinárodný rok udržateľného turizmu UNWTO pre rozvoj bol oficiálne vyhlásený počas veľtrhu FITUR 2017 v Madride
 • Oceans and Seas Related Measures Contribute - ako opatrenia súvisiace s oceánmi a moriami prispievajú k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym aspektom trvalo udržateľného rozvoja
 • OECD - Tourism
 • 14 SDG - Sustainable Development Goals / ciele udržateľného rozvoja pre oblasť turizmu
 • SIDS - Small Island Developing States / osudy malých ostrovných štátov
 • Veľtrh cestovného ruchu Fitour (Španielsko) - Ifema Madrid
 • _____
 • _____

 

16 septembra 2020

Pokles medzinárodného turizmu 2019/2020 o 65%

Podľa správy UNWTO 15.9.2020 poklesol medzinárodný cestovný ruch v prvej polovici roku 2020 o 65%. Medzinárodné príchody turistov sa v júni v porovnaní s rokom 2019 prepadli až o 93%. Tieto čísla sú alarmujúce a vyvolávajú množstvo otázok.

:: Slovensko > Cestovanie > Pokles medzinárodného turizmu

medzinárodný turizmus

Najnovšie údaje Svetovej organizácie cestovného ruchu ukazujú, že opatrenia súvisiace s COVID-19 mali na celý sektor závažný dopad. Podľa posledných čísel Svetového turistického barometra, čo je nástroj špecializovanej agentúry OSN na meranie návštevnosti, t.j. kľúčový ukazovateľ nárastu či poklesu turizmu, poklesli príchody medzinárodných turistov počas prvého polroka 2020 o 65%. To predstavuje bezprecedentný pokles, pretože krajiny na celom svete uzavreli svoje hranice a v reakcii na pandémiu zaviedli cestovné obmedzenia.

V posledných týždňoch sa rastúci počet cieľov začal opäť otvárať medzinárodným turistom. UNWTO hlási, že začiatkom septembra 53% cieľov zmiernilo cestovné obmedzenia. Mnoho vlád je napriek tomu naďalej opatrných a táto najnovšia správa ukazuje, že výluky zavedené v priebehu prvého polroka mali obrovský vplyv na medzi-národný cestovný ruch. Prudký náhly pokles počtu prijatých osôb vystavil riziku milióny pracovných miest a podnikov.

Rekordy ekonomických strát

Podľa UNWTO sa výrazný pokles dopytu po medzinárodnom cestovaní v období január - jún 2020 premietol do straty 440 mil. medzinárodných príletov a vývozných výnosov z medzinárodného cestovného ruchu okolo 460 miliárd USD. Je to zhruba päťnásobok straty príjmov z medzinárod. cestovného ruchu zaznamenaných v roku 2009 počas svetovej hospodárskej a finančnej krízy.

Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili uviedol: „Posledný svetový barometer cestovného ruchu ukazuje, aký hlboký dopad má táto pandémia na cestovný ruch, odvetvie, v ktorom sú milióny ľudí odkázaní na svoje súvis. živobytie. Bezpečné a zodpovedné medzinárodné cestovanie je však dnes možné v mnohých častiach sveta a je nevyhnutné, aby vládny sektor úzko spolupracoval so súkromným sektorom, aby sa globálny cestovný ruch opäť dostal do pohybu. Kľúčová je koordinovaná činnosť.“

Bezpečné a zodpovedné medzinárodné cestovanie je dnes možné v mnohých častiach sveta a je nevyhnutné, aby vlády úzko spolupracovali so súkromným sektorom, aby sa opäť globálny cestovný ruch dostal do pohybu.

Slovenský turizmus klesol v októbri pod 18%

Covid19TourismIndex Slovakia

Všetky globálne regióny boli tvrdo zasiahnuté

Napriek postupnému opätovnému otváraniu mnohých destinácií od 2. polovice mája sa očakávané zlepšenie počtu medzinárodného cestovného ruchu počas vrcholiacej letnej sezóny na severnej pologuli nenaplnilo. Európa bola druhým najviac postihnutým spomedzi všetkých svetových regiónov so 66% poklesom počtu turistov prichádzajúcich v prvej polovici roku 2020. Trpela tým aj Amerika (-55%), Afrika a Blízky východ (-57%). Avšak najviac zasiahnutá bola Ázia a Tichý oceán, najviac postihnutý región, ktorý pocítil vplyv COVID-19 na cestovný ruch, a to za šesťmesačný pokles turistov o 72%.

Na subregionálnej úrovni zaznamenali štatisticky najväčší pokles severovýchodná Ázia (-83%) a južné Stredomorie (-72%). Všetky regióny a subregióny sveta zaznamenali pokles príchodov o viac ako 50% v januári až júni 2020. Zníženie medzinárodného dopytu sa odráža aj v dvojciferných poklesoch výdavkov na medzinárodný cestovný ruch medzi veľkými trhmi. Hlavné odchádzajúce trhy, ako napríklad USA a Čína, sú naďalej v pokoji, aj keď niektoré trhy, ako napríklad Francúzsko a Nemecko, v júni zaznamenali určité zlepšenie.

Do budúcnosti sa zdá pravdepodobné, že znížený cestovný dopyt a dôvera spotrebiteľov budú mať naďalej vplyv na výsledky po zvyšok roka. V máji UNWTO načrtla tri možné scenáre, ktoré poukazujú na pokles medzinárodného príchodu turistov z roku 58% na 78% v roku 2020. Súčasné trendy do augusta poukazujú na pokles dopytu bližšie k 70% (scenár 2), najmä teraz, keď niektoré destinácie - zavádzajú nové cestovateľské obmedzenia.

Rozšírenie scenárov do roku 2021 poukazuje na zmenu trendu v budúcom roku na základe predpokladov postupného a lineárneho rušenia cestovných obmedzení, dostupnosti vakcíny alebo liečby a návratu dôvery cestujúcich. Napriek tomu by návrat na úroveň roku 2019, pokiaľ ide o príchody turistov, trval medzi 2,5 a 4 rokmi.

Zdroj: International Tourist Numbers Down 65% in First Half of 2020, UNWTO Reports.