05 júna 2013

Banícke mesto Banská Štiavnica

Staré banícke mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších slovenských miest. Krásne staré mesto sa nachádza na svahoch Štiavnických vrchov, ktoré sú bohaté na polymetalické rudy, preto už v dávnej minulosti boli tieto ložiská ťažené a ako následok úspešnej banskej činnosti vzniklo bohaté mesto a v jeho okolí technické pamiatky súvisiace s baníctvom, ktoré boli zaradené na zoznam pamiatok svetového dedičstva.

:: Slovensko > Cestovanie > Banícke mesto Banská Štiavnica

Ťažba drahých kovov v centrálnej časti Štiavnických vrchov má veľmi dlhú históriu. Už v listine z roku 1156 sa táto oblasť spomína ako terra banensium, čiže zem baníkov. Medzi ťaženými nerastmi prevládala strieborná ruda, a preto sa Banská Štiavnica označovala aj ako „strieborné mesto“.

ToP 15 zaujímavostí pre návštevníkov

 • Námestie svätej Trojice - Morový stĺp
 • Štiavnická kalvária
 • Starý zámok
 • Kostol sv. Kataríny
 • Farský kostol
 • Banícka akadémia
 • Kammerhof
 • Piargská brána
 • Botanická záhrada
 • Nový zámok
 • Tajchy - Jazero Počúvadlo
 • Slovenské banské múzeum
 • Socha Andreja Kmeťa
 • Radnica
 • Evanielický kostol

História baníctva v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica patrí medzi významné banské mestá Európy. Najstaršie písomné doklady o ťažbe kovov sú z r. 1075, najstarší názov mesta z r. 1217. Prvý sídliskový útvar bol na vrchole kopca Glanzenberg - hlinenými valmi opevnené hradisko. Bolo to na mieste kde rudné žily vychádzali na povrch a dali sa ľahko ťažiť. Nové, súčasné mesto založené na prelome 12. - 13. storočia vo vyústení údolí pod vrchmi Ganzenberg a Paradais. Už v 1. polovici 13. storočia malo dva veľké, od seba vzdialené románske kostoly. Od roku 1245 sa stalo slobodným kráľovským mestom. Ťažilo sa tu zlato neskôr striebro a donedávna polymetalické rudy farebných kovov.

V 18. storočí sa Banská Štiavnica stala hlavným mestom ťažby drahých kovov v monarchii Habsburgovcov. V rokoch 1790 až 1865 sa z útrob zeme pod Štiavnickými vrchmi vyťažilo 490 t striebra a 11 t zlata. Postupne sa tu sústredilo aj banícke školstvo a veda.

Banská akadémia

V roku 1735 vznikla najstaršia uhorská banícka škola, ktorá bola v roku 1762 povýšená na Banskú akadémiu. Význam tejto udalosti je ceslosvetovo unikátny, pretože Banská Akadémia v Banskej Štiavnici bola prvá vysoká škola svojho druhu na svete. Neskôr, v roku 1846 bola zlúčená s Lesníckou akadémiou založenou v roku 1808. Do mesta sa vrátila dávna sláva a prosperita. Koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku, mala vtedy 23.000 obyvateľov.

Na prelome 19. a 20. storočí rozvoj mesta zastal a banská činnosť začala upadať. Poslednú baňu v Štiavnici zatvorili v roku 2001. Bol som pri tom so slzami v očiach na jednej strane baník pracujúci v miestnych baniach, závislý na baníctve ako živobytí a zároveň s mierom a pochopením takého rozhodnutia pre dobro krajiny a ľudí.

Životné prostredie víťazí

Moderné spôsoby ťažby a úpravy rúd mali obrovský devastačný účinok na ľudí a životné prostredie, stali sa doslova drancovaním zeme navyše bez výraznejšieho ekonomického efektu. Preto bolo rozhodnutie utlmiť baníctvo správne.

Prichádza éra recyklácie a úpravy druhotných surovín. Ťažba je príliš drahá a už nepotrebná. Niektoré vzácne prvky sa ešte ťažia, ale konkurovať baníctvu v rozvojových krajinách je nemožné. Je múdrym rozhodnutie zavrieť naše bane v týchto časoch, ale nemali by sme na tradície baníctva zabúdať a ďalej podporovať existenciu akadémie a banských múzeí, kde sa uchováva všetko to poznanie, ktoré sa v budúcnosti ešte určite zíde.

Viac o meste na mojom blogu: Banská Štiavnica

Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky

V priebehu storočí mesto Banská Štiavnica navštívilo mnoho vynikajúcich inžinierov a vedcov, ktorí sa zaslúžili o jeho slávu. Staré stredoveké banské centrum vyrástlo na krásne mesto s renesančnými palácmi, kostolmi zo 16. storočia, elegantnými námestiami a hradmi. Centrum mesta zapadá do okolitej krajiny, ktorá obsahuje dôležité pozostatky banskej a hutníckej činnosti z minulosti.

Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí sú vynikajúcim príkladom významnej baníckej osady, ktorá sa rozvíjala od stredoveku. Výraznú podobu nehnuteľnosti vytvorila symbióza priemyselnej krajiny a mestského prostredia vyplývajúca z jej nerastného bohatstva a následnej prosperity.

Táto rozsiahla nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v Štiavnických vrchoch, sa rozprestiera na celkovej ploche 20 632 ha a zahŕňa mestské centrum Banskej Štiavnice i okolitú krajinu so životne dôležitými pozostatkami banskej a hutníckej činnosti z minulosti, najmä so zlatom a striebrom. Väčšina banských zdrojov sa nachádza mimo intravilánu, ale v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Mesto Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, vzniklo v 13. storočí, hoci dôkazy o baníctve siahajú až do neskorej doby bronzovej. Aj keď počas stredoveku slúžilo ako dôležité mesto, prežívajúce mestské centrum sa formovalo v 16. storočí. Vyznačuje sa veľkolepými neskorogotickými a renesanč-nými meštianskymi domami, radnicou a neskorogotickým kostolom svätej Kataríny. V tej istej dobe bol postavený systém opevnenia, ktorý obsahuje viditeľné pozostatky v pevnosti Starého hradu, renesančnej strážnej veži Nového zámku a jedinej dochovanej bráne mesta - Piargskej bráne v barokovom štýle.

Založenie prvej banskej a lesníckej akadémie v Európe v roku 1762 dokazuje dôležitosť tohto mesta ako centra pre vzdelávanie odbor-níkov v baníctve. V meste a jeho okolí sa okrem toho nachádza rozsiahly komplex technických diel spojených s ťažbou a spraco-vaním polymetalických rúd. Prežívajúce komponenty zahŕňajú šachty, tunely, banské veže, klepaciu vežu a prepracovaný vodohospodársky systém. Sústava umelo vybudovaných vodných nádrží - rybníky a zberné priekopy - postavená v 16. storočí a vyvinutá v 18. storočí, slúžila potrebám banského priemyslu a dodávala mestu čerstvú pitnú vodu. Bolo to najmodernejšie dielo svojho druhu do 19. stor. Po tomto čase vyčerpanie nerastných surovín viedlo k poklesu historickej mestskej štruktúry,

Požiadavky na ochranu a správu

Súčasti majetku v historickom meste Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí patria do rôzneho štátneho, cirkevného a súkromného vlastníctva. Celkovú zodpovednosť za ochranu majetku má skupina pre správu majetku, ministerstvo kultúry, pamiatkový úrad a ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Renovácia Starého hradu, ktorá sa začala v roku 1932, bola prvým rozsiahlym projektom rekonštrukcie v tomto objekte. Tá bola po roku 1970 rozšírená o systematické reštaurátorské a rekonštrukčné práce a archeologické štúdie. Obnova ťažobných a technických aspektov majetku sa začala v roku 1963.

Ochrana majetku je legislatívne zabezpečená ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok a historických pamiatok, ktorý sa týka ochrany všetkých kultúrnych pamiatok a chránených území v majetku svetového dedičstva (Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica, Mestská pamiatková rezervácia Štiavnické Bane a Chránená historická zóna Hodruša - Hámre). Technické pamiatky v okolí sú chránené ako národné kultúrne pamiatky. Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 100/2001 Z. z. o ochrane a rozvoji mesta Banská Štiavnica, ktoré sa týka celého majetku svetového dedičstva.

Chránená krajinná oblasť Štiavnické Vrchy poskytuje ochranu prírodnému prostrediu nehnuteľnosti a vytvára nárazníkové pásmo 62 128 ha podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Niektoré časti oblasti sú zahrnuté v sieti Natura 2000. Medzi ďalšie ochranné nástroje patrí územnoplánovacia dokumentácia obsahujúca konkrétne ustanovenia, ktoré treba dodržiavať pri vykonávaní všetkých činností v objekte. Pravidelne sa hodnotí a monitoruje vynikajúca univerzálna hodnota majetku a prijímajú sa opatrenia na zabránenie identifikovaným hrozbám.

Správu majetku vykonáva Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so samosprávou obcí nachádzajúcich sa v objekte, Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, úradom v Banskej Štiavnici a Smerom Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické Vrchy. Existuje pomerne komplikovaný systém riadenia odrážajúci zložitosť nehnuteľnosti. Cieľom plánu starostlivosti je vytvoriť efektívny a koherentný systém správy majetku, do ktorého sú zapojené všetky príslušné zainteresované strany a zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách a ochrane majetku.

Mapa Banská Štiavnica

Mesto na strednom Slovensku v oblasti Štiavnické vrchy.
Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Región: Hont

Odkazy

 15 komentárov:

 1. Okresné mesto BŠ10. januára 2022 o 12:07

  Banská Štiavnica je okresné mesto s 14 obcami: Banská Belá, Banský Studenec, Baďan, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Podhorie, Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mestské centrum zapadá do okolitej krajiny, ktorá obsahuje životne dôležité pamiatky baníckej a hutníckej činnosti minulosti s renesančnými palácmi, kostolmi zo 16. storočia, elegantnými námestiami a hradmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 100/2001 Z. z. o ochrane a rozvoji mesta Banská Štiavnica, ktorý sa vzťahuje na celý majetok svetového dedičstva. Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy zabezpečuje ochranu prírodného prostredia objektu a tvorí ochranné pásmo o výmere 62 128 ha v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Nádherné mesto a okolie, príroda, kopcovitá krajina, vodné plochy. Banícke remeslo takmer zahynulo a s ním končia aj mnohí miestni obyvatelia - bývalí baníci. Tí, ktorí si vyslúžili dôchodok ešte pred ukončením baníckej činnosti v B. Štiavnici.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Patrónka baníkov, geológov, architektov, murárov, kamenárov, tesárov, pokrývačov, elektrikárov, poľnohospodárov, mäsiarov, kucárov, zvonárov, zvonolejárov, hasičov, hrobárov, klobučníkov, delostrelcov, zbrojárov, pyrotechnikov, kníhkupcov, zlatníkov; dievčat, väzňov, umierajúcich.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Približná dĺžka prehliadky je 90-100 minút. Prehliadku odporúčame rezervovať vopred a absolvovať vo vhodnej turistickej obuvi a v teplejšom oblečení.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Medzi najväčšie lákadlá turistov patria:
  - Vodárenská nádrž
  - Kalvária
  - Vodná nádrž Klinger a Banské múzeum v prírode
  - Náučný chodník Staré Mesto na Glanzenbergu
  - Výstup na Paradajz a hrebeňovka na Tanád
  - Jazero Štiavnické Bane
  - Vrch Sitno
  - Jazero Počúvadlo

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Okrem dvoch štôlní prístupných verejnosti, ktoré sú v samotnom meste, sa ďalšia prístupná štôlňa nachádza asi 1 km od Banskej Štiavnice pri ceste do Levíc. Nazýva sa Bartolomej a je súčasťou Baníckeho múzea v prírode.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Štiavnické Bane8. februára 2022 o 11:41

  Asi 5 km od štôlne Bartolomej sa nachádza obec Štiavnické Bane, kedysi centrum baníckeho priemyslu, ktoré tiež patrí medzi pamiatky zapísané v zozname UNESCO.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Sú umelo vytvorené vodné nádrže, v ktorých sa zhromažďovala voda, aby sa umelo vytvorenými kanálmi privádzala do baní, kde sa používala na pohon baníckych zariadení. Prvé tajchy vznikli v 15.storočí. Voda nahradila ľudskú prácu a kone. Vo veľkých hĺbkach to spôsobovalo problémy, preto sa vyvinul zložitý systém vodných diel a zariadení. Dodnes sa zachovalo 24 tajchov z viac ako 60 a už slúžia iba na rekreačné účely.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Klopačka bola kedysi baníkom budíkom, žalárom aj poisťovňou. Dvojposchodová vežovitá stavba má šindľovú strechu ukončenú drobnou vežičkou. Na rannú šichtu sa chodilo o pol tretej ráno, z veže Klopačky sa klopaním na drevenú dosku zvolávalo do bane.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. “Vstávaj Hanzo hore, na baňu klopajú, keď neskoro prídeš, fárať ti nedajú…
  Neskoro som prišiel, fárať mi nedali, ešte ma hutmanskou palicou vydrali”

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Štiavnica je útulné mesto s rodinnou atmosférou, zároveň má v sebe čosi magické. Kúzlo tohto malebného mesta a jeho okolia inšpirovalo autorov Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, aby v roku 1993 zapísali doň aj Banskú Štiavnicu.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Strieborné mesto8. februára 2022 o 15:45

  Banskú Štiavnicu v minulosti nazývali Strieborné mesto, do ktorého sa za zlatom a striebrom zbiehali dobrodruhovia z Európy, Turci aj lúpežní rytieri. Niekoľko storočí bola pokladnicou Rakúsko-Uhorska a jedným z najznámejších miest Európy. Z bohatstva podzemia sa stavali veľkolepé paláce vo Viedni a Budapešti, dotoval sa honosný životný štýl na cisárskom dvore, budovala sa veda, školstvo a kultúra, financovali sa vojny.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Ako tretie najväčšie mesto Uhorska, bola Banská Štiavnica miestom vzdelanosti. Tu bol prvýkrát na svete použitý na odstrel horniny pušný prach a tu Mária Terézia zriadila prvú technickú vysokú školu na svete.

  OdpovedaťOdstrániť