18 apríla 2020

Vojna v cestovnom ruchu

V zaujímavom za­myslení "The war on tourism" /Vojna v cestovnom ruchu/ Jim Butcher píše: cestovanie a cestovný ruch oslobodili ľudstvo, preto ich nemôžeme stratiť kvôli pandémii, čím jas­ne naznačuje, že sa musíme viac zamerať na oživenie ako na refo­rmu priemyslu. Covid-19 spôsobuje katastrofu pre cestovný ruch a pohostinstvá. Z krátkodobého hľadiska došlo k strate miliónov pra­co­vných miest a zničeniu podnikov. V stredno a dlhodobom hori­zon­te je pravdepodobná hlboká recesia, ktorá spôsobí trvalý dopad na kvalitu.

:: Slovensko > Cestovanie > Vojna v cestovnom ruchu

Vojna v cestovnom ruchu

Turizmus a pohostenie sa spolieha na mobilitu a ľudský kontakt, dve veci, ktoré sa stali tvárou v tvár pandémii max. problematické. Niektorí sa obávajú, že sociálny dištanc prežije za hranicou Covid-19 ako novej kultúrnej normy vyvolanej strachom. Iní špekulujú o spôsoboch, ako správne umiestniť ľudí na pláži, v reštauráciách a v lietadlách. Iní píšu o tom, že z našej kultúry kde sú potriasanie a stisky rúk, objatia a bozky na líčka tradíciou, je už samotná poho­stin­nosť týmto vírusom ohrozená.

Zatiaľ čo bohatšie krajiny môžu byť schopné výrazne zmierniť najhoršie ekonomické dopady prostredníctvom opatrení, ktoré nemajú obdobu mimo vojny, budú mnohé turistické destinácie v menej bohatých krajinách zasiahnuté ešte viac. Toto zdôrazňuje nízka pravdepodobnosť, že dokážu nájsť na domácom trhu ces­tov­ného ruchu zdroje, ktoré budú kompenzovať straty z rozvinutej úrovne medzinárodného turizmu. Cestovateľská verejnosť Slo­ven­ska bude rozhodne výrazne strácať z dôvodu tohoto aspektu. Eko­nomické náhrady z otgoingu suplované incomingom sú zanedba­teľné napriek masovej marketingovej podpore vlády.

Ak niektorí predpovedajú, že krajiny ako napríklad Taliansko, kde je zvykom dovolenkovať doma, budú mať menšie straty, iní sú pesi­mis­ti aj pri takýchto svetových lídroch turizmu. Napriek dotáciam vlády na podporu domáceho cestovania, nepostačia vyťažené kapa­city počas troch týždňov, kedy dovolenkujú Taliani v Taliansku, na naplnenie rozpočtu, keď ide o25% sezóny. 70-80% tržieb sa nachá­dza v nejasných podmienkach daných blokáciou, resp. uvoľnením.

Prichádzajú nápady na pomoc tomuto odvetviu. Niektoré firmy umožňujú zákazníkom preniesť rezerváciu tohtoročnej dovolenky na budúci rok. Veľké a malé pohostinské podniky tiež aktívne po­nú­kajú svoje schopnosti a vybavenie v službách boja proti Covid-19. Celkovo sa však priemysel pripravuje na obrovský krach. Mnohí sa budú usilovať zabezpečiť, aby bolo zotavenie čo najrýchlejšie a naj­komplexnejšie.

Niektorí lídri v priemysle považujú pandémiu za príležitosť zasiah­nuť, trochu sa pretočiť a zmeniť smer. V ich prejave sa skloňuje slovo re­for­ma ako nevyhnutnosť v priebehu oživenia. A táto re­for­ma sa často teší na zmenšené odvetvie a nižšiu úroveň mobility vo voľnom čase.

Loby za reformu cestovného ruchu

Od 80. rokov 20. storočia existovala významná loby - predov­šet­kým na univerzitách, ale aj v mimovládnych organizáciách a medzi environmentálnymi skupinami v oblasti reformy cestovného ruchu. Aj keď je to priemysel, ktorý mnohým priniesol väčšiu slobodu a voľnosť, začalo sa na neho pozerať menej z hľadiska jeho eko­no­mic­ké­ho a kultúrneho potenciálu, a skôr ako na problém. Kniha Josta Krippendorfa z r. 1987 s názvom The Holiday Makers počítala s rastúcou kritikou masového cestovného ruchu a obhajobou etic­ké­ho a udržateľného cestovania, ktorá sa stala hlavným prúdom od 90. r. Na inom mieste som tvrdil, že to bola domýšľavosť založená na karikatúre vnímanej hrubosti más na ich sviatkoch.

Reformátori cestovného ruchu presadzujú etickejší priemysel na­la­dený na planetárne a miestne limity. Niektorí dokonca vidia Covid-19 v tomto ohľade ako neočakávanú „príležitosť“ . Jeden komen­tá­tor trvá na tom : „Všetko sa musí zmeniť: spôsob, akým letíme, spôsob stravovania, ako čakáme v rade - dokonca aj to, ako ideme na pláž. Možno sa bude musieť zmeniť náš samotný koncept do­vo­len­ky.“ Tvrdí, že „to bude pre nás pravdepodobne dobré“. Jadrom požiadaviek reformátorov cestovného ruchu je rast, náročný „kon­zu­miz­mus“ a podpora lokalizmu.

Po prvé, obhajcovia rastu v sieti politickej ekológie tvrdia, že „aj keď kríza Covid-19 skončí pomerne skoro, nemôžeme si dovoliť vrátiť sa na úroveň cestovania, s akou sa predtým stretla najmä najbohatšia časť svetovej populácie. Nie je to len kvôli sociálnym nepokojom, ktoré vyprovokoval nadmerný cestovný ruch, ale aj kvôli environmentálnym škodám v priemysle…, ktoré už boli nad rámec neudržateľnosti.“

Takéto sťažnosti sú neprimerané. Prevažná väčšina svetovej po­pu­lá­cie nie sú na cestách do zahraničia vôbec . Proti dopadom ces­tov­né­ho ruchu sa za veľmi zvláštnych okolností uskutočnili iba veľmi malé protesty.

Veľa medializovaných protestov v Barcelone proti prehnanému turistickému ruchu v roku 2017 pozostávalo iba zo štyroch alebo piatich podporovateľov Arrana Joventa, mládežníckeho krídla kan­di­dát­ky Candidatura d'Unitat Popular - strany, ktorej podiel na voľ­bách do miestnych volieb v roku 2019 bol nižší ako 4%. Tieto protesty predstavovali niečo viac, ako to, že aktivisti „prepadli“ autobusy alebo vyvesili nálepky s nápisom „turisti idú domov“ po celom meste. Zatiaľ čo rýchly rast masového turizmu v meste nevyhnutne vytvoril napätie a problémy, transformácia Barcelony za posledné desaťročia sa všeobecne považuje za úspech.

Navyše, rast by ochudobnil milióny. Z doterajších skúseností z programu Covid-19 určite vyplýva ponaučenie, že hoci môže nadmerný turistický ruch predstavovať výzvy, v porovnaní s „podturistikou“ uzamknutej Európy to vyzerá ako veľmi vážny problém.

Sieť politickej ekológie argumentuje za rast v kontexte celo­spo­lo­čen­ské­ho prechodu na „postkapitalizmus“. Pozoruhodne ako súčasť tejto výzvy požaduje „priame obmedzenie množstva hromadnej dopravy, najmä lietadiel, smerujúcich do daného cieľa“.

V minulosti sa už radikálne hnutia snažili prekonať kapitalizmus oslobodením výrobných síl od pút sociálneho systému. Dnešní postkapitalisti ale považujú uzamknutie za príležitosť poukázať na nebezpečenstvo našej zjavne nadmernej slobody. Zasadzujú sa za väčšie štátne obmedzenia mobility. To nemal Marx na mysli, keď špekuloval o postkapitalizme, v ktorom by bolo „možné, aby som dnes urobil jednu a zajtra inú vec, ráno poľoval, popoludní lovil ryby, večer choval dobytok.

Druhá hlavná kritika cestovného ruchu súvisí s konzumom. Aka­de­mič­ka Freya Higgins-Desbiolles hovorí, že hlavným problémom v oblasti cestovného ruchu je, kultúra, ideológie konzumu. Vďaka sociálnemu pokroku sa „vzorce spotreby, ktoré boli kedysi doménou bohatých, stali endemickými“. Je však nepochybné, že širšie sprís­tup­ne­nie privilégií bohatých je niečo, čoho sa treba obávať? Roz­ší­re­nie spotreby leteckej dopravy za posledných 60 rokov bolo sku­točne oslobodzujúcim fenoménom pre milióny ľudí.

Po tretie, ide o podporu lokalizácie. Nie je to ani zďaleka nové, ale reformátori Covid-19 považujú za ďalší dôvod, prečo ísť touto ces­tou. Sieť politickej ekológie tvrdí, že „toto úsilie by sa malo zamerať aj na premiestnenie hospodárskej činnosti, aby sa destinácie stali menej zraniteľnými voči nestálosti globálnych trhov všeobecne“. Pre Higgins-Desbiolles: „Mohli by sme sa dozvedieť, že cestovanie na veľké vzdialenosti nás nezastavilo v cestovaní; len nás to oživilo v bohatstve miestneho cestovania “. To nedáva zmysel. Aj keď ma prechádzky z môjho domu do krajiny (doteraz) udržiavali pri zmys­loch, prečo by sa mali podobné zážitky vnímať v protiklade s ces­to­va­ním do vzdialenejších krajín?

Celkovo by reformátorove návrhy „uchytiť sa v turistickom prie­mys­le na makroekonomickej a štrukturálnej úrovni“ stlmili nádeje mno­hých podnikov, malých aj veľkých, znovu sa etablovať a znovu ge­ne­ro­vať pracovné miesta. Chudoba by sa priamo zvýšila. Tvrdenie, že reforma cestovného ruchu je etickým alebo dokonca realistickým stavom, je nepravdivé. Naše úsilie by sa malo čo najskôr zamerať na obnovu cestovného ruchu. A za týmto účelom by sme mali pod­po­rovať rast, ambície a slobodu.

Autor: Jim Butcher - The war on tourism


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára